ĐẦU TƯ

"Những nhà đầu tư chuyên nghiệp thành công là người có kỷ luật và kiên định, và họ suy nghĩ kỹ càng về điều họ làm và thực hiện điều đó ra sao."

- Benjamin Graham (nhà kinh tế học và đầu tư)

Thị trường hiện nay nhiều rủi ro tạo ra các thách thức và cơ hội phức tạp cho nhà đầu tư bất động sản. Các dự án của Việt Mỹ Investment dựa trên mục tiêu hướng tới tiềm năng chưa được khai thác của thị trường địa phương nhằm tạo ra các giá trị và bảo toàn vốn.

Nhằm mục tiêu tạo ra các giá trị bền vững và bảo toàn vốn, Việt Mỹ Investment nắm giữ một danh mục đầu tư da dạng các tài sản.

Với các dự án đầu tư nhà ở, chúng tôi thực hiện chiến lược fix-and-flip (mua, sửa chữa và bán chênh) hoặc turnkey (mua, sửa chữa và quản lý), dựa vào đánh giá đầy kinh nghiệm về nhu cầu tại địa phương và tình trạng thị trường. Các giao dịch fix-and-flip của chúng tôi thường ngắn hạn và liên quan tới sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở, các dự án turnkey đòi hỏi cách tiếp cận lâu dài về mặt bảo trì và quản lý tài sản.

© 2017 All rights reserved. Privacy Policy