MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Website này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung. Bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo nào nêu trong đây đều không được phải là bảo đảm hay chào hàng. Do tính chất thay đổi của luật pháp và rủi ro cố hữu của thông tin điện tử, có thể xảy ra chậm trễ, thiếu sót hoặc sai sót trong thông tin đăng trên website này. Vì vậy, tác giả đưa ra thông tin và không thực hiện dịch vụ tư vấn luật, kế toán, thuế hay các dịch vụ khác. Do vậy, chúng tôi khuyến khích bạn tư vấn từ các chuyên gia kế toán, thuế, luật pháp và các lĩnh vực khác.

Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng để đảm bảo thông tin cung cấp có nguồn gốc tin cậy, Công ty Đầu tư Việt Mỹ ("VMI") không có trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót, hoặc đối với việc sử dụng các thông tin này. Khi đọc và xem thông tin trong website này, bạn công nhận và đồng ý rằng trong bất kỳ trường hợp nào, VMI và/hoặc đại diện của VMI không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên nào đối với các tổn thất trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dựng website này hoặc các nội dung trong đây.

Một số đường link trong website này có thể liên kết đến website khác được bên thứ ba quản lý mà VMI không thể kiểm soát. VMI không đảm bảo gì về tính chính xác hay các mặt khác của thông tin trên những website khác.

© 2017 All rights reserved. Privacy Policy